ให้นักเรียนใส่เลขบัตรประขาชน 13 หลักเพื่อตรวจสอบเกรด
<<< ครูซี >>>