ภารกิจ นักเรียนขั้น ม.1 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

เวลา 13.00 - 14.00 น. ให้นักเรียนศึกษา เนื้อหา สืบค้นออนไลน์เกี่ยวกับดังนี้
  1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ


เวลา 14.00 - 15.00 น. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ (เก็บคะแนน) เปิดระบบ 14.00 น.
  1. แบบทดสอบ (เวลา 60 นาที)