ภารกิจ นักเรียนขั้น ม.2 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ให้นักเรียนปฏิบัติดังนี้

เวลา 10.00 - 11.00 น. ให้นักเรียนศึกษา เนื้อหา สืบค้นออนไลน์เกี่ยวกับดังนี้
  1. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ


เวลา 11.00 - 12.00 น. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ (เก็บคะแนน) ปิดระบบ 12.00 น.
  1. แบบทดสอบ (เวลา 60 นาที)